Upravljanje trajnostne mobilnosti na turistični lokaciji Predjama

NAZIV PROJEKTA: Upravljanje trajnostne mobilnosti na turistični lokaciji Predjama
KRATKO IME PROJEKTA (akronim): Predjama Sustainable 
NOSILEC PROJEKTA: Občina Postojna 
PROJEKTNI PARTNERJI:

 • POSTOJNSKA JAMA d.d.
 • Ipop – Inštitut za politike prostora
 • OBČINA STRAND (Norveška)

TRAJANJE PROJEKTA: 1. 5. 2022 - 30. 4. 2024

 

EEA grants4x 1024x718

 

1675676557912 Logotip MKRR.png

Občina Postojna, kot vodilna partnerica, želi zmanjšati motorizirani promet na širšem območju občine in s tem prispevati k blaženju podnebnih sprememb. Ena od lokacij, kjer je še potrebna rešitev, je območje Predjame, priljubljene turistične lokacije, katere obisk je v zadnjih desetih letih skokovito dvignil. Zato se je projektu priključila tudi Postojnska jama d.d., ki upravlja Predjamski grad.

Zaradi omejenega števila parkirnih mest v Predjami, širjenja turistične ponudbe in večjega števila gostov/obiskovalcev, je organizacija prometa in parkirnih mest na vrhuncu turistične sezone resničen izziv. Občina in Postojnska jama potrebujeta rešitev, kako bi ta problem rešili (zmanjšali število osebnih vozil na lokaciji brez zmanjšanja obiska).

Glavni cilj projekta je prispevati k blaženju podnebnih sprememb s pripravo mobilnostnega načrta in pilotno izvedbo ključnih ukrepov, s čimer bomo neposredno prispevali k rezultatu (outputu) programa: Izboljšano upravljanje trajnostne mobilnosti.

Specifični cilji našega projekta so:

 • Zmanjšati motorizirani promet na območju Predjame kot turistične lokacije z veliko prometa
 • Krepiti bilateralno sodelovanje in izmenjati dobre prakse
 • Spodbujati trajnostno mobilnost ciljnih skupin

Projekt se loteva naslednjih izzivov:

 • izboljšati upravljanje mobilnosti ter uvesti trajnostno mobilnost z namenom  zmanjšanja motoriziranega prometa brez zniževanja števila obiskovalcev ter rešiti problematiko mobilnosti lokalnih prebivalcev
 • v mobilnostni načrt vključiti trajnostne, izvedljive in privlačne prilagojene oblike mobilnosti brez prevelikih posegov v naravo
 • v pripravo mobilnostnega načrta vključiti lokalne prebivalce in njihove potrebe
 • prenesti dobre izkušnje norveških partnerjev v slovenski prostor
 • z uspešnim izvajanjem mobilnostnega načrta in izvedbo kampanje ozaveščanja spremeniti navade ljudi in s tem doprinesti k blaženju podnebnih sprememb.

Za reševanje izzivov bomo izbrali kombiniran pristop: lotili se jih bomo celostno z ukrepi, ki so organizacijske, infrastrukturne ter informacijsko-ozaveščevalne narave. Pripravili bomo mobilnostni načrt in nato uvedli glavne ukrepe iz mobilnostnega načrta v prakso. Vse skupaj bomo podprli z obširno informacijsko-ozaveščevalno kampanjo, kar bo pripomoglo k večjemu dosegu in boljšim rezultatom - sprememba potovalnih navad obiskovalcev Predjame.

Ključni rezultati projekta:

 • izboljšana mobilnost na območju Predjame - porast uporabe trajnostnih oblik mobilnosti
 • uspešno sodelovanje med partnerji iz Slovenije in Norveške na področju trajnostne mobilnosti
 • večja vključenost lokalnih ponudnikov v trajnostno ponudbo.

Rezultati bodo vplivali  h kazalnikom izbranega neposrednega učinka:

 • na lokaciji, kjer je veliko prometa, bomo izdelali mobilnostni načrt
 • izvedli bomo ukrepe iz mobilnostnega načrta na področju Predjame:
 1. Ureditev infrastrukture, ki bo omogočala trajnostno mobilnost
 2. Uvedba redne avtobusne povezave
 3. Ureditev krožnih kolesarskih ter peš povezav
 4. Vključevanje lokalnih ponudnikov v ponudbo trajnostne mobilnosti
 5. Kampanja informiranja in ozaveščanja
 • Merili bomo število potovanj in spremljali strukturo oblik mobilnostni pred in po uvedbi ukrepov. Uporabo trajnostnih oblik mobilnosti bomo do konca projekta izboljšali za vsaj 5%.

Ciljne skupine: turisti, obiskovalci, zaposleni, lokalno prebivalstvo, organizatorji potovanj, ponudniki javnih storitev in infrastrukture, lokalna društva in zainteresirane skupine ter lokalni upravni organi.

Projektno partnerstvo je skrbno načrtovano, vsak partner prinese dodano vrednost v projekt. Lokacija Predjama se nahaja v občini Postojna, ki si želi glede na Celostno Prometno Strategijo povečati delež trajnostne mobilnostni; Postojnska jama je upraviteljica Predjamskega gradu na lokaciji Predjame, IPOP pa je strokovnjak na področju priprave mobilnostnih načrtov in prometnih strategij.

V partnerstvo je vključena tudi norveška Občina Strand, ki ima bogate izkušnje z vključevanjem lokalnega prebivalstva in ostalih deležnikov v strateške načrtovalne in izvedbene procese, prav tako imajo bogate izkušnje z načrtovanjem trajnostnih oblik mobilnosti. Vse našteto je idealna priložnost za prenos dobrih praks. V izvajanje projekta bodo vključeni preko celotnega trajanja s poudarkom na obdobje priprave mobilnostnega načrta (Izvedba študijskih tur, izmenjava dobrih praks). Prav tako bo vključena v pripravo informativno-ozaveščevalnih vsebin in sodelovanje na javnih dogodkih. Sodelovanje z norveškim partnerjem je bilo vzpostavljeno preko Norveške okoljske agencije, ki je s predstavitvijo zasnove našega projekta s pomočjo združenja lokalnih in regijskih oblasti poiskala občino, ki je relevantna za projekt.

V projektu je izmenjava dobrih praks zastavljena kot vzajemno učno okolje, v katerem vsi partnerji s tesnim sodelovanjem in stalno komunikacijo pridobivajo koristi. S tem bomo okrepili sodelovanje in vzpostavili vzajemno učno okolje, kjer bodo vsi partnerji lahko prepoznali obojestransko korist.