Razpis za usposabljanje in preverjanje usposobljenosti jamskih vodnikov 2024

Postojnska jama d.d., ki je bila s sklepom Ministrstva za kmetijstvo in okolje št. 35602-37/2013/2 z dne 23. 12. 2013 imenovana kot pooblaščena organizacija za izvajanje usposabljanja in preverjanja usposobljenosti za jamske vodnike za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk, 

vabi zainteresirane kandidate na usposabljanje in opravljanje izpita za jamske vodnike v letu 2024.

Pravna podlaga za izvajanje navedene naloge je 42. člen Zakona o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04 in 61/06) in Pravilnik o usposobljenosti za jamske vodnike za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk (Uradni list RS, št. 77/08).

Roki za prijavo in termini usposabljanja ter preverjanja so naslednji:

Rok za prijavo: 29. februar 2024

Termini usposabljanja: 24. februar, 1., 2., 9. in 16.  marec 2024

Termin izpita:  6. ali 13. april 2024 (določimo naknadno)

Izvedba usposabljanja, ki je razdeljeno na teoretični in praktični del, skupaj traja 28 ur. Teoretični del poteka v obliki predavanj v prostorih podjetja Postojnska jama d.d., Jamska cesta 30, 6230 Postojna. Praktični del (9 ur) poteka v jami.

Število udeležencev usposabljanja je maksimalno 30.

K izpitu lahko pristopijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednja pogoja:

 • starost najmanj 18 let IN
 • imajo najmanj pet let izkušenj pri vodenju po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk ALI pa so opravili usposabljanje za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk.

Izpit poteka v dveh delih: pisni in praktični del v jami. K praktičnemu delu izpita lahko pristopijo kandidati, ki so opravili teoretični del izpita. Kandidate oceni 3-članska komisija, v kateri so predstavnik Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU, vodnik Postojnske jame d.d. in predstavnik imenovan s strani Ministrstva za okolje in prostor.

Dokazila: kandidati ob prijavi na izpit predložijo dokazila o izpolnjevanju pogojev. Vodniki, ki so že vodili po Postojnski jami, v prijavi na izpit ne potrebujejo priložiti dokazila o delovnih izkušnjah pri vodenju v jami, ker se nahaja v evidenci kadrovske službe Postojnske jame d.d.

Izvedbo izpita bomo organizirali na sedežu Postojnske jame d.d., Jamska cesta 30 v Postojni.

Prijave

Kandidati, ki se želijo udeležiti usposabljanja in opraviti izpit, naj pošljejo prijavo na naslov Postojnska jama d.d., Jamska cesta 30, 6230 Postojna ali po e-pošti na naslov: petra.kaluza@postojnska-jama.eu

V prijavi naj navedejo:

 • ime in priimek;
 • datum in kraj rojstva;
 • naslov stalnega ali začasnega bivališča;
 • elektronski naslov in številko mobilnega telefona;
 • državljanstvo.

Rok za prijavo: najkasneje do 29. februarja 2024.

 

Kandidati, ki želijo opravljati le izpit in izpolnjujejo pogoje za pristop k izpitu, naj pošljejo prijavo skupaj s potrdilom o opravljenem usposabljanju ALI dokazilo o 5 letnih izkušnjah pri vodenju po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk.

Tudi to prijavo naj pošljejo na naslov Postojnska jama d.d., Jamska cesta 30, 6230 Postojna ali po e-pošti na naslov: petra.kaluza@postojnska-jama.eu

V prijavi naj navedejo:

 • ime in priimek;
 • datum in kraj rojstva;
 • naslov stalnega ali začasnega bivališča;
 • elektronski naslov in številko mobilnega telefona;
 • državljanstvo.

Rok za prijavo: najkasneje do 2. aprila 2024.

Prijavna lista sta sestavni del razpisne dokumentacije.

Kotizacija za usposabljanje in pristop k izpitu znaša: 160 EUR.

Rok plačila je ob prevzemu potrdila o opravljeni licenci vendar najkasneje v 90 dneh po opravljenem izpitu. Stroški opravljanja izpita brez usposabljanja znašajo 50 EUR. Kandidati, ki bodo opravljali delo jamskega vodnika pri Postojnski jami, so oproščeni plačila stroškov usposabljanja in izpita.

Dodatne informacije: ga. Petra Kaluža, tel. 051 622 022.