Razpis za preverjanje usposobljenosti za jamske vodnike

Postojnska jama d.d., ki je bila s sklepom Ministrstva za kmetijstvo in okolje št. 35602-37/2013/2 z dne 23. 12. 2013 imenovana kot pooblaščena organizacija za izvajanje usposabljanja in preverjanja usposobljenosti za jamske vodnike za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk,

vabi zainteresirane kandidate na 2. rok opravljanja izpita za jamske vodnike v letu 2022.

Pravna podlaga za izvajanje navedene naloge  je 42. člen Zakona o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04 in 61/06) in Pravilnik o usposobljenosti za jamske vodnike za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk (Uradni list RS, št. 77/08).

Roki za prijavo in termini usposabljanja ter preverjanja so naslednji:

Rok za prijavo

Termin izpita

4. maj 2022

12. maj 2022 ob 15.00

 

 

K izpitu lahko pristopijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednja pogoja:

  • starost najmanj 18 let IN
  • imajo najmanj pet let izkušenj pri vodenju po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk ALI 
  • so opravili usposabljanje za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk. 

Izpit poteka v dveh delih: pisni in praktični del v jami.  Praktični del izpita lahko opravljajo kandidati, ki so bili uspešni v teoretičnem delu. Kandidate oceni 3-članska komisija, v kateri so predstavnik Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU, vodja vodniške službe Postojnske jame d.d. in predstavnik imenovan s strani Ministrstva za okolje in prostor.

Dokazila: kandidati ob prijavi na izpit predložijo dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Izpit bo organiziran v prostorih podjetja Postojnska jama d.d., Jamska cesta 30 v Postojni.

Kandidati, ki želijo opravljati le izpit in izpolnjujejo pogoje za pristop k izpitu, naj pošljejo prijavo skupaj s potrdilom o opravljenem usposabljanju ALI dokazilo o 5 letnih izkušnjah pri vodenju po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk.

Prijavo naj pošljejo na naslov Postojnska jama d.d., Jamska cesta 30, 6230 Postojna ali po e-pošti na naslov: zaposlitev@postojnska-jama.eu .

V prijavi naj navedejo:

  • ime in priimek;
  • datum in kraj rojstva;
  • naslov stalnega ali začasnega bivališča;
  • elektronski naslov in številko mobilnega telefona;
  • državljanstvo.

Rok za prijavo: najkasneje do 4. maja 2022.

 

Stroški opravljanja izpita brez usposabljanja znašajo 50 EUR. Kandidati, ki bodo opravljali delo jamskega vodnika pri Postojnski jami, so oproščeni plačila stroškov usposabljanja in izpita.

Dodatne informacije: ga. Sanja Gorup Teinović, tel. 05 7000 139.

 

Priloga razpisa:

Prijavni list za opravljanje izpita.