Pravno obvestilo in piškotki

Ta Politika varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju kot »Politika«) velja za vsakega posameznika, katerega osebne podatke obdeluje družba Postojnska jama d.d.

Družba Postojnska jama d.d. je kot upravljavec vaših osebnih podatkov z namenom uresničevanja načela poštene in pregledne obdelave pripravila to Politiko, ki posamezniku na enem mestu omogoča pridobitev vseh relevantnih informacij, ki se nanašajo na njegove osebne podatke.

V družbi Postojnska jama d.d. spoštujemo vašo zasebnost in bomo vaše osebne podatke uporabili izključno za namene navedene v tej Politiki. Vaše osebne podatke bomo skrbno varovali v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (zlasti Uredba EU 2016/679 (v nadaljevanju kot »GDPR«) in Zakon o varovanju osebnih podatkov - ZVOP-1) in ostalimi internimi akti družbe Postojnska jama d.d., ki urejajo področje varstva osebnih podatkov.

1. Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je družba Postojnska jama d.d., Jamska cesta 30, 6230 Postojna. Če želite več informacij ali imate dodatna vprašanja glede varstva vaših osebnih podatkov, nas lahko kontaktirate na info@postojnska-jama.eu.

2. Vrste osebnih podatkov in nameni njihove obdelave

Družba Postojnska jama d.d. zbira in obdeluje osebne podatke na podlagi privolitve posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, in/ali za potrebe izvajanja pogodb in ukrepov pred sklenitvijo pogodbe in na podlagi zakonitega interesa. 

2.1. Obdelava na podlagi privolitve

Obdelava osebnih podatkov lahko temelji na konkretni privolitvi posameznika, ki družbi Postojnska jama d.d. omogoča uporabo njegovih osebnih podatkov za namene, opredeljene v privolitvi, in sicer izvajanje trženjskih aktivnosti, kot so obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, za posredovanje revij, brošur in drugega promocijskega gradiva o ponudbi družbe Postojnska jama d.d., z njo povezanih družb in njenih poslovnih partnerjev.

Na podlagi privolitve družba Postojnska jama d.d. zbira in obdeluje naslednje osebne podatke:
- od posameznikov, ki so potrošniki: ime, priimek, elektronski naslov, telefonska številka, država bivanja. Podatek o državi bivanja potrebujemo zato, da vam obvestila pošljemo v najustreznejši jezikovni različici;
- od posameznikov, ki niso potrošniki (predstavniki gospodarskih družb): ime, priimek, elektronski naslov in telefonska številka.

Obveščali vas bomo preko kontaktnih podatkov, ki jih pridobimo od vas.

Privolitev je dana za namene opredeljene v privolitvi in velja do preklica. Ko posameznik v delu ali v celoti prekliče svojo privolitev, njegovih podatkov za namene za katere je podal preklic ne bomo več uporabljali. Če želi posameznik preklicati privolitev, nam lahko piše na info@postojnska-jama.eu. Posameznik se lahko vedno »odjavi« od prejemanja posameznih sporočil preko komunikacijskega kanala, preko katerega je prejel določeno sporočilo. Povezava do odjave oz. informacija, kako odjavo realizirati, se nahaja v sporočilu. Zahtevo posameznika po preklicu bomo zabeležil v svojem sistemu in jo začeli uveljavljati nemudoma oz. najkasneje 15 dni po prejemu.

V primeru, da posameznik ne poda privolitve za izvajanje zgoraj naštetih namenov obdelave osebnih podatkov, ga poda delno ali soglasje (delno) prekliče, bo družba Postojnska jama d.d. takšnega posameznika obveščala le v primerih in v obsegu dane privolitve oziroma na načine, ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja.

Sklenitev pogodbe za nakup vstopnic za ogled znamenitosti družbe Postojnska jama d.d. ali drugih izdelkov in aranžmajev in/ali za rezervacijo hotelskih sob v hotelu Jama ni pogojena s podajo privolitve za izvajanje trženjskih aktivnosti. Podaja privolitve je prostovoljna in če se posameznik odloči, da je ne želi podati oz. jo kasneje prekliče, to v nobenem primeru ne zmanjšuje njegovih pravic, ki izhajajo iz pogodbe in zanj ne predstavljajo dodatnih stroškov oz. oteževalnih okoliščin.

Družba Postojnska jama bo obdelovala osebne podatke na podlagi privolitve posameznika skladno z zadnjim prejetim soglasjem posameznika ne glede na komunikacijski kanal po katerem je posameznik soglasje podal.

2.2. Obdelava na podlagi pogodbe

Družba Postojnska jama d.d. zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi sklenjene pogodbe za (i) nakup vstopnic za ogled znamenitosti družbe Postojnska jama d.d. ali drugih izdelkov in aranžmajev, kakor to opredeljujejo Splošni pogoji poslovanja ter (ii) rezervacijo hotelskih sob v hotelu Jama in Apartmajih Proteus.

(iii) Družba Postojnska jama nadalje zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi sklenjenih pogodb s svojimi poslovnimi partnerji. Na podlagi teh pogodb družba Postojnska jama zbira osebne podatke tistih posameznikov, ki so kakor koli potrebni za izvajanje pogodbe.

Osebni podatki zbrani na tej podlagi so potrebni za potrebe izvajanja sklenjenih pogodb (za namen izvedbe zgoraj navedenih storitev in/ali produktov) in ukrepov pred sklenitvijo pogodbe. Če se navedeni osebni podatki ne zagotovijo oz. se posameznik na katerega se nanašajo ne strinja z njihovo obdelavo, sklenitev navedenih pogodb ni mogoča, od že sklenjenih pogodb pa bomo odstopili.

(i) Za potrebe izvajanja pogodbe za nakup vstopnic za ogled znamenitosti družbe Postojnska jama d.d. ali drugih izdelkov in aranžmajev družba Postojnska jama d.d. zbira in obdeluje naslednje osebne podatke: ime, priimek, elektronski naslov, telefonska številka, država bivanja, nastavitve jezika.

(ii) Za potrebe izvajanja pogodbe za rezervacijo hotelskih sob v hotelu Jama družba Postojnska jama d.d. od posameznika zbira in obdeluje naslednje osebne podatke: ime, priimek, elektronski naslov, telefonska številka, naslov, država bivanja, nastavitve jezika.

(iii) Za potrebe izvajanja pogodbe s svojimi poslovnimi partnerji družba Postojnska jama praviloma zbira naslednje osebne podatke: ime, priimek, elektronski naslov, telefonska številka. Na podlagi teh pogodb lahko družba Postojnska jama zbira tudi druge osebne podatke, ki so določeni v posamezni pogodbi in so potrebni za izvajanje te pogodbe.

Družba Postojnska jama d.d. ne zbira številk in drugih podatkov, ki se nanašajo na plačilne kartice in jih kupec posreduje preko spletnih mest www.postojnska-jama.eu ali tickets.postojnska-jama.eu. Te podatke zbirajo izključno ponudniki plačevanja s plačilnimi karticami.

2.3. Obdelava na podlagi zakonitega interesa

Fotografiranje z namenom kasnejšega nakupa fotografij

Pred ogledom Postojnske jame se lahko obiskovalci prostovoljno fotografirajo z namenom kasnejšega nakupa fotografij, za kar slednji niso upravičeni do nadomestila. Obiskovalec, ki se ne želi fotografirati, ob validaciji vstopnice za vstop v Postojnsko jamo, izbere skrajni desni vhod oziroma validator označen s številko 3 (tri), kjer se fotografiranje ne izvaja. Fotografiranje ni pogoj za vstop v Postojnsko jamo. Fotografije so ob izhodu razstavljene na stojalih in naprodaj, nakup fotografij je popolnoma prostovoljen, za vsak nakup se izda račun. Fotografije se hranijo do izstopa obiskovalcev iz Postojnske jame, neprodane se uničijo in odstranijo z digitalnih nosilcev.

Fotografiranje izvaja Postojnska jama, d. d., ki je tudi upravljalec osebnih podatkov – fotografij. Fotografiranje se izvaja z namenom, da lahko obiskovalci po ogledu Postojnske jame fotografijo kupijo kot spomin na obisk jame. Obdelava, torej fotografiranje, temelji na točki (f) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) – potrebno je zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljalec, in sicer uresničevanje pridobitnih interesov (doseganja prihodka s prodajo fotografij) in obogatitve izkušnje obiska za obiskovalce. Uporabniki fotografij so zaposleni pri upravljalcu, na foto oddelku, oddelku trgovine in v oddelku trženja. Fotografije se ne prenašajo v tretje države. Obdobje hrambe fotografij je do njihovega uničenja: neprodane fotografije se po tem, ko obiskovalci določenega obiska zapustijo razstavni prostor za fotografije, pospravijo in uničijo – pospravijo se v zaboj, ki je shranjen in zaklenjen v foto oddelku, za odvoz in uničenje pa imamo sklenjeno pogodbo s podjetjem, ki se ukvarja z uničevanjem dokumentov. Neprodane fotografije se poleg tega nemudoma odstranijo z digitalnih nosilcev. V zvezi s tovrstno obdelavo osebnih podatkov ne obstaja nobeno avtomatizirano sprejemanje odločitev.  

Videonadzor

V družbi Postojnska jama d.d. izvajamo videonadzor poslovnih prostorov družbe in njenih poslovnih enot PE Terme in smučišče Hotel Cerkno ter Vila Planinka, okolice celotnega območja, ki ga uporablja družba in športno rekreacijskih površin družbe.

S pomočjo videonadzora (kamere so nameščene na označenih mestih) spremljamo vstope v prostore oz. površine  in izstope iz njih z namenom zagotavljanja varnosti ljudi ali premoženja in zaradi zagotavljanja nadzora vstopa v te prostore ali izstopa iz njih (na podlagi 77. člena ZVOP-2). Videonadzor parkirnih, športnih in parkovnih površin se izvaja za namen  nadzora nad ustreznostjo uporabe  športnih površin in spoštovanja pogodbenih obveznosti in spoštovanja predpisov, na podlagi katerih se izvaja dejavnost.

Videonadzor se izvaja tudi znotraj nekaterih delovnih prostorov, kjer je to nujno potrebno za varnost ljudi ali premoženja ali varovanja tajnih podatkov ali poslovnih skrivnosti. Videonadzor nam bo v pomoč pri odkrivanju, obravnavi ali reševanju incidenčnih oz. izrednih dogodkov, kaznivih dejanj, odškodninskih ali drugih zahtevkov. Posnetki se hranijo do 70 dni. Videonadzora ne izvajamo na način, ki bi imel poseben vpliv obdelave. Prav tako videonadzor ne omogoča neobičajne nadaljnje obdelave, kot so prenosi subjektom v tretje države, možnost zvočne intervencije v primeru spremljanja dogajanja v živo.  Videonadzor omogoča spremljanje dogajanja v živo s strani pooblaščene osebe. Vse informacije glede izvajanja videonadzora lahko pridobite na telefonski številki 05 700 01 00 oz. elektronskem naslovu družbe info@postojnska-jama.eu. Pravice posameznikov so opisane v tem pravnem obvestilu.

3. Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so uslužbenci družbe Postojnska jama d.d. iz sektorjev prodaja, marketing, IT in hotel Jama ter pogodbenih obdelovalci, ki so na podlagi delovnopravne zakonodaje, pogodb o obdelovanju osebnih podatkov, pogodb o varovanju zaupnih podatkov in podobno zavezani k varovanju osebnih podatkov posameznikov skladno z zakonodajo.

Podrobnejše informacije o kategorijah uporabnikov in pogodbenih obdelovalcih lahko pridobite na zahtevo na naslovu info@postojnska-jama.eu.

4. Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Posamezna opravila v zvezi z osebnimi podatki posameznikov lahko zaupamo drugim osebam (pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu ponudnika, v mejah ponudnikovega pooblastila (v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej Politiki.

5. Posredovanje osebnih podatkov v tretje države

Družba Postojnska jama d.d. zbranih osebnih podatkov ne posreduje v tretje države, razen v primeru, ko vam elektronska sporočila pošiljamo preko spletne platforme MailChimp. V tej spletni platformi so shranjeni osebni podatki za pošiljanje sporočil, ki so namenjena lažji izpolnitvi pogodbe (ime, priimek, elektronska pošta, telefonska številka, država), pošiljanje obvestil o posebnih ponudbah in novostih za poslovne uporabnike (ime, priimek, elektronska pošta, telefonska številka, podjetje) in pošiljanje obvestil o posebnih ponudbah in novostih za posameznike (ime, priimek, elektronska pošta, telefonska številka, država).

Družba Postojnska jama d.d. bo začasno ustavila pošiljanje sporočil preko navedene spletne platforme in bo pošiljanje v skladu s prvim odstavkom nadaljevala po tem, ko bo prejela potrdilo spletne platforme, da zagotavlja ustrezno raven zasebnosti podatkov, ki se prenašajo iz EU v skladu z novim okvirom na podlagi odločbe Evropske komisije in bo na podlagi tega ustrezno dopolnila Politiko varstva osebnih podatkov v družbi.

6. Varstvo osebnih podatkov

Družba Postojnska jama d.d. za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov izvaja vse potrebne pravne, organizacijske in ustrezne logistično-tehnične postopke in ukrepe, bodisi sama na podlagi internih aktov, bodisi preko svojih pogodbenih partnerjev, tako, da se:

 • varujejo prostori, oprema in sistemsko programska oprema, vključno z vhodno-izhodnimi enotami;
 • varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki;
 • preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih;
 • zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov;
 • omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni in vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje za katero se posamezni podatki shranjujejo.

7. Rok hrambe osebnih podatkov

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage obdelave in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

Če v tem pravnem obvestilu ni izrecno določeno drugače, glede roka hrambe osebnih podatkov velja kot opisano v nadaljevanju.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi pogodbe, hranimo za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med nami in posameznikom na katerega se osebni podatki nanašajo do spora v zvezi s pogodbo; v takem primeru hranimo podatke še 5 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne rešitve spora. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja področje davka na dodano vrednost.

Osebni podatki pridobljeni na podlagi privolitve za izvajanje trženjskih aktivnosti se hranijo do preklica privolitve.

8. Pravice posameznika

Če posameznik želi pridobiti podatke o vseh namenih, za katere družba Postojnska jama d.d. uporablja njegove osebne podatke, lahko to zahteva z uresničitvijo pravice do dostopa. Postojnska jama d.d. mu bo posredovala natančen seznam vseh obdelav njegovih osebnih podatkov ter njihove pravne podlage.

Postojnska jama d.d. zagotavlja posameznikom katerih osebne podatke obdeluje možnost uresničevanja svojih pravic, predvsem pravice dostopa do osebnih podatkov in popravka ali izbrisa osebnih podatkov ter uresničevanje pravice do ugovora. Posameznik lahko vloži zahtevo na način, ki omogoča njegovo identifikacijo (npr. ustna zahteva na zapisnik na sedežu družbe Postojnska jama d.d., pisna zahteva na naslov Postojnska jama d.d., Jamska cesta 30, 6230 Postojna). Kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo oz. zahtevane informacije moramo posredovati posamezniku brezplačno. Za dodatne kopije, ki jih zahteva posameznik, lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov. Kadar pa so zahteve posameznika očitno neutemeljene ali pretirane zlasti, ker se ponavljajo, lahko (1) zaračunamo razumno pristojbino, pri čemer upoštevamo administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanje zahtevanega ukrepa ali (2) zavrnemo ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Posameznik ima pravico dostopa do svojih osebnih podatkov, ki so bili zbrani v zvezi z njim, in do enostavnega uresničevanja te pravice v razumnih časovnih presledkih, da bi se seznanil z obdelavo in preveril njeno zakonitost (pravica do seznanitve).

Posameznik ima pravico od družbe Postojnska jama d.d. dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namen obdelave, vrste zadevnih osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, rok hrambe osebnih podatkov, obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi, pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom in obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

Posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki ima pravico doseči, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi z njim (pravica do popravka). Posameznik ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov. Posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki (pravica do prenosljivosti). Posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki ima pravico doseči, da brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo osebne podatke v zvezi z njim v naslednjih primerih: (1) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani, (2) posameznik prekliče privolitev na podlagi katere poteka obdelava in za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga, (3) posameznik obdelavi ugovarja, za obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, (4) osebni podatki so bili obdelani nezakonito, (5) ko tako določa zakon (pravica do izbrisa).

Posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki ima pravico doseči, da omejimo obdelavo njegovih osebnih podatkov, kadar velja eden od naslednjih primerov: (1) posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti njihovo točnost, (2) je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov, ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, (3) osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, (4) je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo podatkov, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika (pravica do omejitve obdelave). Kadar je bila obdelava osebnih podatkov omejena v skladu z navedenim, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le s privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe. Pred preklicem omejitve obdelave bomo o tem obvestili posameznika.

Posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki ima brez poseganja v katerokoli drugo pravno sredstvo pravico, (i) da družbi Postojnska jama d.d. preko elektronske pošte info@postojnska-jama.eu poda pritožbo v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov in (ii) da vloži pritožbo pri nadzornemu organu (v Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec), če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši predpise o varstvu osebnih podatkov (pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu).

9. Dodatne informacije, kadar podatki niso pridobljeni od posameznika

Osebni podatki, ki niso bili neposredno pridobljeni od posameznika, so na razpolago pri družbi Postojnska jama d.d. na zahtevo posameznika. Posameznik ima pravico pridobiti vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom.

10. Piškotki

Piškotki, ki jih namestimo v vašem brskalniku, anonimno zbirajo določene informacije o vašem obisku spletnega mesta. Omogočajo nam, da lahko zagotovimo delovanje vseh funkcij spletnega mesta, določene vsebine prilagodimo posebej za vas in z analizo obiska spletno mesto stalno izboljšujemo.

 • Nujni piškotki
  Zahtevani piškotki omogočajo osnovne funkcije, kot so navigacija po spletišču in dostop do posebnih delov spletišča. Spletna stran brez teh piškotkov uporabniku ne zagotavlja polnega delovanja. Sem uvrščamo tudi piškotke, namenjene prilagoditvi obnašanja ali izgleda spletnega mesta ob naslednjih obiskih, na primer za prikaz v izbranem jeziku.
 • Piškotki za spremljanje statistike
  Piškotki za statistiko anonimno zbirajo in javljajo informacije lastnikom spletnih mest. S tem jim pomagajo razumeti, kako obiskovalci uporabljajo spletno stran, in na podlagi teh informacij izboljšati uporabniško izkušnjo.
 • Piškotki za oglaševanje in profiliranje uporabnikov
  Piškotki za trženje anonimno zbirajo podatke o vaših obiskih spletnih strani. Uporabljajo jih oglaševalci, da vam prikazujejo oglase, ki so ustreznejši in zanimivejši za vas. Uporabljajo se tudi za preprečevanje prikazovanja oglasov, ki jih je uporabnik že videl.

Natančen opis posameznega piškotka in čas njegove namestitve je razviden iz naslednje tabele:

Zahtevani piškotki

Zahtevani piškotki naredijo spletno stran uporabno, saj omogočajo osnovne funkcije, kot so navigacija po strani in dostop do varnih območij spletne strani. Spletna stran brez teh piškotkov ne deluje pravilno.

Piškotki za spremljanje statistike

Piškotki za statistiko pomagajo lastnikom spletnih strani razumeti, kako obiskovalci uporabljajo spletno stran tako, da anonimno zbirajo in javljajo informacije.

Piškotki za spremljanje statistike

Piškotki za statistiko pomagajo lastnikom spletnih strani razumeti, kako obiskovalci uporabljajo spletno stran tako, da anonimno zbirajo in javljajo informacije.

Ime piškotka Servis Veljavnost Opis
_ga Google Analytics 2 leti Uporablja se za razločevanje uporabnikov.
_ga_(vsebnik id) Google Analytics 2 leti Uporablja se za ohranjanje stanja seje.
_ga Google Analytics 2 leti Opravi registracijo edinstvene identitete (ID), ki se uporabi pri ustvarjanju statističnih podatkov o tem, kako obiskovalec uporablja spletno stran.
_gat Google Analytics seja Aplikacija Google Analytics uporablja piškotek za uravnavanje števila zahtevkov.
_gat_t1 Google Analytics seja Aplikacija Google Analytics uporablja piškotek za uravnavanje števila zahtevkov.
_gid Google Analytics seja Opravi registracijo edinstvene identitete (ID), ki se uporabi pri ustvarjanju statističnih podatkov o tem, kako obiskovalec uporablja spletno stran.

Piškotki za trženje

Piškotki za trženje se uporabljajo za sledenje uporabnikom prek spletnih strani. Namen je prikazovanje oglasov, ki so primerni in zanimivi za posameznega uporabnika.

Ime piškotka Servis Veljavnost Opis
id .doubleclick.net 1 leto To področje je v lasti Doubleclick (Google). Glavna dejavnost je: Doubleclick je Googlova izmenjava ponudb za oglaševanje v realnem času.
APISID Google 1 leto Piškotek za različne storitve iskalnika Google.
SSID Google 1 leto Piškotek za različne storitve iskalnika Google.
PREF Google 1 leto Preference iskalnika Google.
SID Google 1 leto Piškotek za različne storitve iskalnika Google.
SAPISID Google 1 leto Piškotek za različne storitve iskalnika Google.
HSID Google 1 leto Piškotek za različne storitve iskalnika Google.
SID YouTube 1 leto Vsebine YouTube.
HSID YouTube 1 leto Vsebine YouTube.
demographics YouTube 1 leto Vsebine YouTube.
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube mesec Vsebine YouTube.
PREF YouTube 5 let Preference predvajalnika YouTube.
APISID YouTube 1 leto Vsebine YouTube.
GPS YouTube 30 minut Vsebine YouTube.
SSID YouTube 1 leto Vsebine YouTube.
LOGIN_INFO YouTube 1 leto Vsebine YouTube.
YSC YouTube seja Vsebine YouTube.
SAPISID YouTube 1 leto Vsebine YouTube.

Veljavnost

To Politiko varstva zasebnosti in uporabe piškotkov družbe Postojnska jama d.d. bomo po potrebi dopolnjevali, o čemer vas bomo ustrezno obvestili.

Ta Politika je objavljena na spletnem mestu www.postojnska-jama.eu in velja od 5. junija 2018 dalje. Politika je bila dopolnjena 10. julija 2024.